लुकामी अडीयो बाईबल

ग लुकामी साप्‍चीरा एक्‍क लुका लोमॆ आयहुडी याॽमीऎ साॽमीम्‍पा ह। खो सीढा याङ्‌खुबा याॽमी लॆटा। यहुडीचीबाङ्‌ होइढा याॽमीचीम्‌ लागी साॽमीम्‍पा ह। लुकाऎ साॽमीम्‍पा ग नुऎ साप्‍चीराऎ गरक्‍मा खानावाँ लोकु, इस्राएलीचीम्‌ लुम्‍पी फाक्‍खुबा येसु टाः कामानुङ्‌ खोचीनुङ्‌ हीक्‍मीम्‍पा चुप्‍लाङ्‌ आनुसारा खो टाहाङ्‌ चोप्‍न याॽमीची हीङ्‌पॽमीकुची लोमॆ हाङ्‌हाङ्‌मी खानावाँ चु। हाङ्‌ चोप्‍न याॽमीची नुऎ खानावाँ खेम्‍मीटुचीर कामानुङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ खो पाङ्‌हाङ्‌पा ह। ग नुऎ खानावाँ डुखाबी सीःडामीहा चोप्‍न याॽमीचीम्‌ लागी साब्‍डा। लुकाऎ साॽमीम्‍पा ग साप्‍चीराऎ याॽलहा भागबी येसु डाॽमीम्‍पा हाङ्‌ डॆङ्‌पीहा भागबी खो पारूबी खॆॽमीम्‍पा खानावाँ इकु। नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाचीऎ इमीम्‍पा साम्, येसु टक्‍मार खो चुप्‍सी कुखुबाची टामीम्‍पा, येसु मीःछुॽमा लॆटार नीङ्‌वाहाङ्‌मी खीम्‍पी खॆॽमीम्‍पा, नुऎ सामारी‌ हाङ्‌ माखॆम्‍पा पासामी खानावाँ ग साप्‍चीराबी टेःॽन भॆट्‌टॽ। आक्खा चोप्न खानावाँ पाढाआलीहीखुबाचीमी लागी काङ्कॆ अडीयोबी ग पेजबी टीडूङ्का। आन्ने खेम्मा हाङ् मरॽन डाउनलोड सङ्क लॆहीकाम्नी।

   
Thumbnail image