फोटो

ग पेजबी आन्‍नॆ कानीम्‌ लोहोरुङ्‌मी बारेबी डीरीक्‌ फोटो अनलाइनबी खाङहीकाम्‍नी । हाङ्‌ आन्‍नानुङ्‌ सङ्‌क गरःहान खाङ्‌चामा लुलुहा हाङ्‌ माखॆटाःडाहा याॽल याॽलहा खानावाँमी फोटोहरु चु हाङ्‌ग गुबी डॆम्‍माम्‌ लागी पीॽङानॆ ।