लाेहाेरुङ्‌ साम

काङ्‌कॆ गुबी कानीमी लाेहाेरुङ्‌ भाषाबीहा डीरीक्‌ साम्‌ टीडुङ्‌का । अान्‍नॆ घा साम्‌ गुबी  न खेम्‍मा हाङ्‌ डाउनलाेड सुङ्‌क लॆहीकाम्नी ।

Thumbnail image