लोहोरूङ् साॽमारा चीन्‍खुबा

ग साॽमारा कानी चोप्‍न लोहोरुङ्‌चीऎ कानीम्‌ लोहोरुङ्‌ खाप्‌ माङ्‌पारा साॽमॆ हाङ्‌ माङ्‌पारा यामुमॆ कामानुङ्‌ डीरीक्‌ लोहोरुङ्‌ खाप्‌ यामुखुबाची हाङ्‌ खाप्‌ चीन्‍खुबा टीरीभुवन वीस्‍व वीड्‌यालयाबीहा टुङ्‌घङ्‌पाचीनुङ्‌ सोरी खानावा इमानुङ्‌ मुमीम्‍पा ह। गसॆ कानी चोप्‍न लोहोरुङ्‌ची एक्‍क पारा याम्‍मा हाङ्‌ साॽमा चीनुकी।

bp01.jpg